Algemene voorwaarden BodyWork

Voorwaarden bij inschrijving

1. Bij inschrijving middels ondertekening van het inschrijfformulier, gezondheidsverklaring en akkoordbevinding van de Algemene Voorwaarden is men voor tenminste twaalf maanden verbonden aan Bodywork. Het lidmaatschap wordt automatisch opgestart en wordt maandelijks geincasseerd.

2. Het lidmaatschap wordt opgestart op de datum van inschrijving met klant of datum van handtekening, via een machtigingsformulier worden de contibutiegelden automatisch geincasseerd vóóraf de maand rond de 27e, waarbij u geen afzonderlijke notitie SEPA Betalingsverkeer van uw bank zult ontvangen.

3. De contributies verlopen in volledige maanden, te weten vanaf de 1e tot en met het einde van de maand. Indien klant het lidmaatschap beeindigd, is tot en met het einde van de maand contributie verschuldigd. Echter bij inschrijving betaalt klant slechts de rest contributie van de inschreven maand.

4. Ook contante contributies dienen vóóraf de maand betaald te zijn.

5. Klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet tijdige betaling wordt aan de klant een nota toegezonden en zal Bodywork nogmaals proberen het bedrag te incasseren. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De buitenrechtelijke incassokosten en rente hiervan komen voor rekening van de klant. Toegang kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling.

6. Contributie kan niet tussentijds “stop” worden gezet t.g.v. vakantie, ziekte of andere redenen die worden opgegeven. Bij uitzondering van ziekte dient u een doktersverklaring te overleggen waarbij Boywork maximaal 1 maand de contributie kan ‘opschorten’. Dit wordt samen met de klant schriftelijk vastgelegd. De gemiste lessen kunt u in overleg alsnog inhalen.

7. Sportprogramma’s worden bij lidmaatschap voor  12 maanden overeengekomen, daarna is een 2 maandelijks sportprogramma van toepassing.(lees de voorwaarden bij:’einde lidmaatschap’.)

8. Bodywork kent geen zomerstop, dat betekent dat de sportprogramma’s niet gewijzigd kunnen worden. Deze voorwaarde is ook van toepassing bij zwangerschap. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

9. On-line video’s begeleiding, ondersteunen de klant tijdens de afwezigheid van fysieke aanwezigheid van de studio.  Bij het aangaan van een lidmaatschap accepteert de klant deze discipline als onderdeel van het afgenomen sportprogramma waardoor de klant geen aanspraak maakt op restitutie van de periode niet fysiek aanwezig te zijn in de studio.

10. Bij inschrijving ontvangt de klant een Ledenkaart/toegangsbewijs welke eigendom is en door klant betaald. Te weten € 10,00. Bij verlies, diefstal of andere redenen dient klant een nieuwe Ledenkaart/toegangsbewijs te kopen.

11. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode van 12 maanden. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder opzegging na de contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van 2 maanden. Voorbeeld: 25e van de maand opzeggen betekent betaling tot 2 volledige maanden erna vanaf de 1e van de maand. Het lidmaatschap eindigt dus niet automatisch, los van het feit of klant wel of niet traint.

12. Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw Ledenkaart/toegangsbewijs aan derden beschikbaar te stellen.

13. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver/klant zich akkoord met de gestelde voorwaarden en verbindt zich deze na te komen.

Strippenkaart

1.Bij het kopen van een strippenkaart geldt eveneens dat het inschrijfformulier, gezondheidsverklaring worden ingevuld met handtekening. Klant gaat akkoord met de voorwaarden en ontvangt tegen betaling de Ledenpas/toegangsbewijs. Klant wordt lid van de club en maakt gebruik van een flexibel sportovereenkomst ter oriëntatie.

2.De geldigheid van een strippenkaart is 4 maanden vanaf afgiftedatum/betaaldatum. Bodywork stelt zich niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de termijn t.g.v ziekte, vakantie of andere redenen.

3.Indien de termijn van geldigheid van de strippenkaart is overschreden dient de klant vóóraf te voldoen aan de betalingsverplichting voordat klant deelneemt aan de sportlessen.

4.De strippenkaart is niet inwisselbaar voor een geldbedrag indien de klant geen gebruik maakt van de strippenkaart.

5.De startdatum gaat in op het moment van betaling van de strippenkaart. De kosten voor de strippenkaart voor de jeugd wordt aangepast op het moment dat de leeftijd grens wordt overschreden (jeugdprijs strippenkaart t/m 15 jaar).

6.In overleg kan een strippenkaart overdraagbaar zijn, echter dient de nieuwe persoon zich als klant in te schrijven (inclusief Ledenkaart en inschrijfgeld).

7.Wanneer een strippenkaart is afgelopen en binnen een jaar een nieuwe wordt gekocht zijn er geen administratiekosten verschuldigd.( De Ledenkaart kan opnieuw gebruikt worden door de klant). Deze regel geldt ook indien een klant het lidmaatschap heeft beëindigd van een abonnement via een automatische incasso en zich binnen een jaar weer aanmeld).

8. Indien een klant wilt overstappen van sportprogramma naar strippenkaart: het sportprogramma wordt beëindigd zoals hieronder beschreven in de procedure een lidmaatschap op te zeggen, zodat de automatische incasso kan stoppen na 2 opzegtermijnen. Klanten kunnen vóór de 15e van een maand een strippenkaart kopen en ontvangen 1 maand korting ( lees 1 maand opzegging i.p.v 2 maanden )  op de opzegtermijnen.

Einde lidmaatschap

1. Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk middels een opzeggingsformulier voorzien met handtekening. Deze kunt u tijdens onze openingstijden invullen/ophalen bij de receptie. De opzegtermijn bedraagt 2 volledige maanden. Te weten vanaf de 1e datum van de maand. Voorbeeld: 25e van de maand opzeggen betekent betaling tot 2 volle maanden erna vanaf de 1e van de maand.
Contributie blijft te allen tijde verschuldigd tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door Body Work is geaccepteerd en bevestigd EN totdat het opzeggingsformulier met handtekening door Bodywork ontvangen is.

2.Indien klant geen berichtgeving stuurt een maand vóór het aflopen van de 12 maanden termijn, zal de sporttermijn automatisch met 2 maanden worden verlengd. Klant is zelf verantwoordelijk voor de opzegging van de sportafspraken ( ongeacht de redenen die worden aangegeven voor het niet komen sporten in het verleden).

3.Ook klanten die sporten onder een Oriëntatie Programma, te weten de strippenkaart; dienen een opzeggingsformulier in te vullen met handtekening, Bodywork te informeren, dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de sportmogelijkheden.

4.Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij herinschrijving binnen een jaar geen registratie-/administratiekosten verschuldigd.

Wijzigingen

Wijzigingen met betrekking tot trainingsuren/contributies en adresgegevens dienen ten minste 1 volle maand van tevoren worden aangeleverd voorzien met handtekening middels een wijzigingsformulier/automatische incasso-formulier (bij de balie te ontvangen), voordat deze worden verwerkt.

Gemiste les(sen) word(en) indien mogelijk in dezelfde maand ingehaald. Alleen in overleg kan hier van worden afgeweken, echter met een maximum van drie weken. Daarbuiten is het voor eigen verantwoording.

Trainingen

Trainingsuren staan vermeld op onze website.

Algemeen

Bodywork behoudt zich het recht voor bij wangedrag of bij het niet nakomen van de voorwaarden de toegang per direct te ontzeggen, c.q. het lidmaatschap voortijdig eenzijdig te ontbinden.

Bodywork behoudt zich het recht de sportroosters ten alle tijde te wijzigen.

Bij verlies of diefstal van uw Ledenpas dient u een nieuwe toegangskaart te kopen.

Medische vragenlijst: Alle gegevens op dit formulier worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor de klant samen te stellen.

Minderjarige personen kunnen uitsluitend door ouders en/of wettelijke vertegenwoordig(st)er ingeschreven worden.

Kinderen tot 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder toezicht. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendom van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Bodywork behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelname te weigeren.

Bodywork kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte, dan wel door diefstal ontvreemde eigendommen en/of schadeloosstelling door enige vorm van letsel en/of ongeval tijdens de lessen en fitness.

Prijswijzigingen en diverse ( Corona ) maatregelen

Bodywork verleent zich het recht prijswijzigingen toe te passen.

Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer bepaald door de algemene prijsindex diensten m.b.t. recreatie en sport 09410.

Tevens restitueert de organisatie geen sportgelden bij overmacht. Denk aan ziekte, ongeval en andere calamiteiten. De bedrijfsvoorwaarden worden ten alle tijden gehandhaafd. Ook tijdens Corona maatregelen door de overheid wordt de procedure van einde lidmaatschap nageleefd cq gerespecteerd door de klant.

Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.